JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

คำกล่าวถวายสังฆทาน

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ 

ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ 

อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ 

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 

 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

พระอาจารย์อ๊อดเจิมเครื่องบินสายการบินนกแอร์

พระอาจารย์อ๊อด เจิมเครื่องบิน สายการบินรอยัล สกาย แอร์เวย์

ลิงค์พระพุทธศาสนา